Author page: admin

ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์โครงการชุดแผนงานระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box – จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ส่วนซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น จำนวน 5 รายการ
ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์โครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box – รายการ การติดตั้งระบบตรวจนับจำนวนบุคคล (Human Counting) 4 จุดติดตั้ง
ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์โครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box – รายการอุปกรณ์ในการผลิตตัวต้นแบบ AI in-a-box 1 ตัว (มอดูลประมวลผล, บอร์ดจัดการส่วนเชื่อมต่อสำหรับ มอดูลประมวลผล, มอดูลจัดการสื่อสารผ่านเครือข่าย Cellular, บอร์ดจัดการพลังงาน, บอร์ดจัดการพลังงานสำรอง)
ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์โครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box – รายการอุปกรณ์สำหรับการทดลองและพัฒนาตัวต้นแบบ AI in-a-box (เลนส์กล้องแบบ CS-Mount, ชุดพัฒนาระบบประมวลผลภาพแบบผังตัว, กล่องกันน้ำ)
ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์โครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box – รายการ การติดตั้งระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนช่องจราจรในจุดห้าม (Lane-change) 1 จุดติดตั้ง
ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์โครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box – รายการ การติดตั้งระบบควบคุมแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติด้วยการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน (LPR Gate Barrier Control) 1 จุดติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง  การติดตั้งระบบประมวลผลกลาง (ไม่รวมเครื่อง Server)
ประกาศการสอบราคาจัดจ้าง งานติดตั้งระบบประมวลผลกลาง (ไม่รวมเครื่อง Server) – โครงการวิจัย “ชุดแผนงานระบบแฟลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG computing) ด้วยอุปกรณ์ AI in a box  ”
ประกาศเรียกสอบราคาครุภัณฑ์โครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box
AI Center