ด้วยโครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box สัญญาเลขที่RDG6250036 มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจำนวน 2  รายการ ดังนี้

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server สำหรับประมวลผลแบบกลุ่มหมอกจำนวน 1 เครื่อง
 2. ระบบสำรองข้อมูลกลาง จำนวน 1 ชุด

 • วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรคือ  1,200,000.00  บาท ประกอยไปด้วยรายการดังนี้
  • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server สำหรับประมวลผลแบบกลุ่มหมอกจำนวน 1 เครื่อง ด้วยงบประมาณ 700,000.00 บาท
  • ระบบสำรองข้อมูลกลาง จำนวน 1 ชุด ด้วยงบประมาณ 500,000.00 บาท

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,148,773.40 บาท (วงเงินรวม)  1,200,000.00 บาท


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 3. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  13 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และเปิดซองในวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00  น. ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อาคาร UG ชั้น 1  ห้อง 103 ที่ตั้งหน่วยงาน กม.42 ถนนพหลโยธิน ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ตั้งแต่วันที่ 2 เดือน มีนาคมพ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ในเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-524-5689

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563


             เอกสารประกอบดังรายละเอียดในลิงค์