ด้วยโครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box สัญญาเลขที่RDG6250036 มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจำนวน 1  รายการ ดังนี้

  1. อุปกรณ์สำหรับการทดลองและพัฒนาตัวต้นแบบ AI in-a-box

  • วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรคือ  250,000.00  บาท ประกอบไปด้วยรายการดังนี้
    • หมวดค่าครุภัณฑ์ ส่วนฮาร์ดแวร์ – อุปกรณ์สำหรับการทดลองและพัฒนาตัวต้นแบบ AI in-a-box (เลนส์กล้องแบบ CS-Mount, ชุดพัฒนาระบบประมวลผลภาพแบบผังตัว, กล่องกันน้ำ) ด้วยงบประมาณ 250,000.00 บาท

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 250,909.00 บาท (วงเงินรวม)  250,000.00 บาท


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และเปิดซองในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00  น. ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อาคาร UG ชั้น 1  ห้อง 103 ที่ตั้งหน่วยงาน กม.42 ถนนพหลโยธิน ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ในเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-524-5689

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


             เอกสารประกอบดังรายละเอียดในลิงค์