ด้วยโครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box สัญญาเลขที่RDG6250036 มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจำนวน 1  รายการ ดังนี้

  1. การติดตั้งระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนช่องจราจรในจุดห้าม (Lane-change) 1 จุดติดตั้ง
  • วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรคือ  100,000.00  บาท ประกอบไปด้วยรายการดังนี้
    • หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ส่วนซอฟท์แวร์ – ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนช่องจราจรในจุดห้าม (Lane-change) 1จุดติดตั้ง ด้วยงบประมาณ 100,000.00 บาท

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 52,010.00 บาท (วงเงินรวม)  100,000.00 บาท


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  5 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และเปิดซองในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25643 เวลา 14.00  น. ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อาคาร UG ชั้น 1  ห้อง 103 ที่ตั้งหน่วยงาน กม.42 ถนนพหลโยธิน ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-524-5689

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


             เอกสารประกอบดังรายละเอียดในลิงค์