ประกาศการสอบราคาจัดจ้าง งานติดตั้งระบบประมวลผลกลาง (ไม่รวมเครื่อง Server) – โครงการวิจัย “ชุดแผนงานระบบแฟลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG computing) ด้วยอุปกรณ์ AI in a box ”

โครงการวิจัย “ชุดแผนงานระบบแฟลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG computing) ด้วยอุปกรณ์ AI in a box ” มีความประสงค์จะจ้างการติดตั้งระบบประมวลผลกลาง (แบบไม่รวมเครื่องSever)ด้วยวิธีการสอบราคา โดยกำหนดราคากลางของงานจ้างติดตั้งในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 190,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ           ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดการตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โครงการวิจัย “ชุดแผนงานระบบแฟลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก    (FOG     computing) ด้วยอุปกรณ์ AI in a box  ”  ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง  เป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
 9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 10.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
 11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และมีความชำนาญในงานติดตั้งเครื่องประมวลผลกลาง และมีความเข้าใจการทำงานจองเครื่องประมวลผลกลางเป็นอย่างดี 
 12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. กำหนด

2. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ดังนี้

 • (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือ บริคณส์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • (2) ในกรณีเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 • (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  และเอกสารอื่น ๆ ที่สำคัญ(4)   บัญชีเอกสารส่วนที่  1   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ราคาที่เสนอ   จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า  90   วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

3. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

 1. ในการสอบราคาครั้งนี้ คณะกรรมการ  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่ำสุด และตรงกับขอบเขตงาน          
 2. หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  1  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการเท่านั้น

4. การยื่นสอบราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อาคาร UG ชั้น 1  ห้อง 103 ที่ตั้งหน่วยงาน กม.42 ถนนพหลโยธิน ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ภายในวันที่ 20  เดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น หรือสามารถส่งเอกสารทางอีเมล์ที่ aicenter@ait.asia ภายในวันและเวลาที่กำหนด (วันและเวลาราชการ) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดราคาได้ที่ http://aicenter.ait.ac.th/index.php/news-event/ และสอบถามออนไลน์ได้ที่ aicenter@ait.asia หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-524-5689 ในวันและเวลาราชการ

5. การประกาศผลการยื่นสอบราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อาคาร UG ชั้น 1  ห้อง 103 ที่ตั้งหน่วยงาน กม.42 ถนนพหลโยธิน ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 แจ้งประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาลงบนเว็ปไซด์ www.aicenter.ait.ac.th  ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งแจ้งผลแก่ผู้ชนะการประกวดราคาทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา

ลงวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2563


      เอกสารประกอบดังรายละเอียดในลิงค์