ด้วยโครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box สัญญาเลขที่RDG6250036 มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจำนวน 5  รายการ ดังนี้

 1. อุปกรณ์สำหรับ ระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนช่องจราจรในจุดห้าม (Lane-change) 1 จุดติดตั้ง
 2. อุปกรณ์สำหรับ ระบบวิเคราะห์สภาพการจราจร (Traffic Analyzer) 1 ทางแยก (4 เส้นทาง)
 3. อุปกรณ์สำหรับ ระบบตรวจนับจำนวนบุคคล (Human Counting) 4 จุดติดตั้ง
 4. อุปกรณ์สำหรับ ระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อวิเคราะห์ช่วงอายุและเพศ (Age-gender Classifier) 1 จุดติดตั้ง
 5. อุปกรณ์สำหรับ ระบบควบคุมแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ด้วยการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน (LPR Gate Barrier Control) 1 จุดติดตั้ง (2 ช่องทางเข้า 2 ช่องทางออก)

 • วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรคือ  1,100,000.00  บาท ประกอบไปด้วยรายการดังนี้
  • หมวดค่าครุภัณฑ์ ส่วนซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น
   1. อุปกรณ์สำหรับ ระบบตรวจจับยานพาหนะเปลี่ยนช่องจราจรในจุดห้าม ด้วยงบประมาณ 160,000.00 บาท
   2. อุปกรณ์สำหรับ ระบบวิเคราะห์สภาพการจราจร (Traffic Analyzer) 1 ทางแยก (4 เส้นทาง) โดยมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ กล้อง MIPI, กล่องกันน้ำ IP67, Housing และอุปกรณ์จับยึด, สวิชท์เครือข่าย และเราเตอร์ ด้วยงบประมาณ 160,000.00 บาท
   3. อุปกรณ์สำหรับ ระบบตรวจนับจำนวนบุคคล (Human Counting) 4 จุดติดตั้ง โดยมีอุปกรที่เกี่ยวข้องดังนี้ กล้อง MIPI, กล้อง USB3.0, กล่องกันน้ำ IP67, Housing และอุปกรณ์จับยึด, สวิชท์เครือข่าย และเราเตอร์ ด้วยงบประมาณ 180,000.00 บาท
   4. อุปกรณ์สำหรับ ระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อวิเคราะห์ช่วงอายุและเพศ (Age-gender Classifier) 1 จุดติดตั้งติดตั้ง โดยมีอุปกรที่เกี่ยวข้องดังนี้ กล้อง MIPI, กล้อง USB3.0, กล่องกันน้ำ IP67, Housing และอุปกรณ์จับยึด, สวิชท์เครือข่าย, เราเตอร์ และอุปกรณ์สำรองไฟ ด้วยงบประมาณ 200,000.00 บาท
   5. อุปกรณ์สำหรับ ระบบควบคุมแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ด้วยการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน (LPR Gate Barrier Control) 1 จุดติดตั้ง (2 ช่องทางเข้า 2 ช่องทางออก) โดยมีอุปกรที่เกี่ยวข้องดังนี้ กล้อง MIPI, กล้อง USB3.0, กล่องกันน้ำ IP67, ไม้กั้นไฟฟ้า, Housing และอุปกรณ์จับยึด, บอร์ดแปลงไฟฟ้า, สวิชท์เครือข่าย, เราเตอร์ และอุปกรณ์สำรองไฟ ด้วยงบประมาณ 400,000.00 บาท

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 996,010.00 บาท (วงเงินรวม)  1,100,000.00 บาท


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 3. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และเปิดซองในวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00  น. ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อาคาร UG ชั้น 1  ห้อง 103 ที่ตั้งหน่วยงาน กม.42 ถนนพหลโยธิน ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ในเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-524-5689

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


             เอกสารประกอบดังรายละเอียดในลิงค์