ด้วยโครงการระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก (FOG Computing) ด้วยอุปกรณ์AI  in A box สัญญาเลขที่RDG6250036 มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจำนวน 2  รายการ ดังนี้

  1. การติดตั้งระบบควบคุมแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติด้วยการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน (LPR Gate Barrier Control) 1 จุดติดตั้ง

  • วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรคือ  150,000.00  บาท ประกอบไปด้วยรายการดังนี้
    • หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ส่วนซอฟท์แวร์ – ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบควบคุมแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติด้วยการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียน (LPR Gate Barrier Control) 1 จุดติดตั้ง (2 ช่องทางเข้า 2 ช่องทางออก) ด้วยงบประมาณ 150,000.00 บาท

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 115,493.00 บาท (วงเงินรวม)  150,000.00 บาท


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

         กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และเปิดซองในวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00  น. ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อาคาร UG ชั้น 1  ห้อง 103 ที่ตั้งหน่วยงาน กม.42 ถนนพหลโยธิน ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ในเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-524-5689

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563


             เอกสารประกอบดังรายละเอียดในลิงค์